W jakiej sytuacji można mówić o rażącym niedbalstwie radcy prawnego?

Radca prawny, podobnie jak i adwokat jest zawodem wysokiego zaufania publicznego. By móc stać się radcą prawnym nie wystarczy tylko ukończyć studiów prawniczych, konieczne jest również złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu radcowskiego i odbycie wymaganego stażu.

Adwokat i radca prawny – zawody objęte obowiązkowym ubezpieczeniem OC

Zawody adwokata oraz radcy prawnego należą naszym kraju do tych profesji, które zostały objęte obowiązkiem posiadania ubezpieczenia w zakresie odpowiedzialności cywilnej. I tak, adwokaci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej na podstawie Prawa o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188 z późn. zm.) – art. 8a ust. 1 ustawy z dnia […]

Co z odszkodowaniem gdy mamy do czynienia z rażącym niedbalstwem?

Zgodnie z nowym brzmieniem ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, umowa ubezpieczenia dotycząca OC zawodowego, obejmuje również szkody, które wyrządzone zostały w wyniku rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub osób, za które ponosi on odpowiedzialność. Faktem stało się więc rozszerzenie odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w odniesieniu do wszystkich kategorii winy nieumyślnej popełnionej przez ubezpieczonego, przy jednoczesnym braku odpowiedzialności za winę […]